Etiketter

,

På landsdagarna nästa helg kommer bl.a. regelverket för arvoden att diskuteras. Det är en av de saker som DN uppmärksammar i en intervju med Jimmie Åkesson idag. Festligt nog citeras det ur en av mina motioner (den om arvodena), så här följer motionen i fulltext:

Motion om arvodeskommitté

Efter valet 2010 har partiet en helt ny situation. De krav som ställs på oss och på våra ledande företrädare är på en helt annan nivå nu än tidigare, och det innebär en hård påfrestning på de företrädare som måste befinna sig i fokus i stort sett dygnet runt. Med den bakgrunden är det inte konstigt att partistyrelsen har fattat beslut om ett arvodessystem. Jag instämmer i behovet av ett sådant arvodessystem.

Införandet av partiarvoden är dock inte oproblematiskt. De allra flesta av våra aktivister är inte arvoderade i någon nämnvärd grad. På gräsrotsnivå är det fortfarande frivilligt arbete som är normen och kommer att fortsätta att vara normen under överskådlig tid.

Tyvärr är det också så att vi i och med riksdagsinträdet har fått en situation där våra ledande företrädare inte automatiskt är nåbara för den breda massan av medlemskåren. Det finns därför en risk för att det börjar spridas rykten om maktmissbruk i medlemskåren. Eftersom vi har byggt ett parti just på att visa på det maktmissbruk som den politiska eliten har ägnat sig åt så är det nog så att våra medlemmar är oroliga för att våra företrädare kommer att falla i samma fälla och sådana rykten har redan börjat spridas – jag är säker att vi alla har hört hur det kan låta i vissa lokalavdelningar. Det är också så att våra politiska motståndare har sett denna blotta och börjat exploatera den – exempelvis skrev Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet en debattartikel med ungefär den här innebörden i Aftonbladet i april.

Vi måste åtgärda detta. Jag ifrågasätter som sagt inte behovet av ett arvodessystem i sig, men vi måste utforma ett sådant system på ett sätt som är så rättssäkert och transparent att vi minimerar risken för anklagelser om korruption. Så länge som partistyrelsen fattar beslut om sina egna arvoden så är det nog tyvärr ofrånkomligt att den här typen av rykten kommer i svang. Beslutanderätt i arvodesfrågor bör istället ligga hos en kommitté som inte själv kan anklagas för att tjäna på sina beslut. De instanser (såsom partistyrelse, valberedning etc.) som anser sig vara i behov arvoden kan därefter äska arvoden hos en sådan kommitté. Jag föreslår därför

  • Att partistyrelsen av landsdagarna befrias från beslutanderätt i frågor som rör arvoden,
  • Att beslutanderätt i samtliga på riksnivå förekommande arvodesfrågor förs över till en av landsdagarna utsedd arvodeskommitté,
  • Att denna kommitté väljs omedelbart efter antagandet av denna motion,
  • Att denna kommitté väljs ur den grupp personer som inte valts till något annat uppdrag på landsdagarna, samt
  • Att partistyrelsen ges i uppdrag att återkomma med ett förslag till stadgeskrivning inför nästa landsdagar som stadgefäster arvodeskommittén enligt riktlinjerna i denna motion.

Örbyhus 22 april 2011

Joakim Larsson

Ombud för Uppland